Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)


Bindiler de ektiler gittiler o iyi insanlar o d nya g zeli atlarao yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren gibi atlara bindiler de ba lar n ald lar gittiler bir daha bir daha hi gelmeyecekler hi hi hi demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen bin iyiyi bir ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen bin iyiyi bir "t ye kul edenneredeyse k lt haline gelmi bu s z be inin yer ald Ya ar Kemal roman kitaptaki "ye kul edenneredeyse k lt haline gelmi bu s z be inin yer ald Ya ar Kemal roman kitaptaki uzun s ren betimlemeler do an n suyun b rt b ce in ak mas veyahut roman boyunca her c mlede kar n za kan sar s ca n teninizi yakan dokunmalar her paragrafta bunlar hissediyor ve ukurovaya bir kere bile ad m atm san z sizi ocuklu una g t r yor Ya ar Kemala alar n birbiri ard na birbirileri ile m cadelesi ak p giden hayatlar mahvolan insanlar geride b rakt klar g e y kselen feryatlar ve ac kere Ac Her B L Her b l bu kadar yozla ma olur mu bu kadar m insanlar g zlerini kapad lar diye d ne dururken biri daha k enin ard nda ba kalar n n yak nmalar n duymamak i in d man n koval yor oluyor Ya ar Kemal in usta dilinin ve hayal g c n n kelimeler c mlelerle oyun oynama ve bunlar bize okutma f rsat n sunan yazma dehas ke ke daha ok al sa diyor insan bazen ama belki de bu var olan kitaplar g zel yapan bu dehan n ortaya b rakt eserlerin say s ne az ne de ok ne demi ti ya ar kemalinsan evrende bedeni de il y re i kadar yer kaplaraynen yle y re inin g rd klerinin roman bu ac duyduklar n n belki de kim bilir lk ba ta biraz yorucu olsa da sonras s r kleyiciydiO iyi insanlar o g zel atlara binip ekip gittilerSevgili stat Ya ar Kemal ve nadide say daki de erli insanlar hep gittilerHepsini sayg yla an yorum ileti im a her ge en g n hayat tek d ze bir hale getiriyor Kentler mek nlar duygular iirler ve metinler birbirine benziyor zg n bir metin olu turmak iyi bir hayal g c sab rl bir ara t rma ve al lm bir kurgu ile m mk n olabilir Ola an st bir metin ortaya karabilmek i in ise daha nce ke fedilmemi kaynak. Demirciler Çarşısı Cinayeti yazar Yaşar Kemal'in kaleme al. ,


Lardan beslenmek ve g l bir anlat m ile bu kaynaklar aktarabilmek gerekir te b y k usta Ya ar Kemal Anadolunun ve ukurovan n haf zas n ylesine g zlemlemi ylesine i selle tirmi tir ki ortaya zg n d nya edebiyat nda pek e i benzeri pek g r lmemi metinler karabilmi tirInsanl n yaz l olmayan birikimleri destanlar hik yeler do anan n vah i ve ld t c gizemi atlar turnalar cerenler kartallar s sler kalemini Ve g er insan topluluklar n n y r klerin y z y llardan gelen gelenekleri var olma sava lar aktar l r sk "N Yasas Ile Yerli Ik D Zene "yasas ile yerli ik d zene i toprak sava lar n vah et boyutuna getirir Toprak A alar ve derebeylerin yan s ra yeni t redi zenginler Cumhuriyetin yeti tirdi i ayd nlar b rokratlar hep var olma ve egemen olma sava i erisindedirB t n bunlar anlat rken inan lar r yalar hayaller de anlat l r Toplumsal ger ek i ak m n en nemli temsilcilerinden olan yazar m z bu eserinde b y l ger eklik ile toplumsal ger ekli i bir arada b y k bir ustal kla kullanm t r M ruez in Y zy ll i bir arada b y k bir ustal kla kullanm t r M ruez in Y zy ll Yaln zl k ile hemen hemen ayn y llarda yaz lan bu roman ok farkl co rafyalarda benzer inan lar n benzer d n mlerin ya and n g sterir bize Anadilimizde Ya ar Kemal i okuyabildi imiz i in ok ansl y z Onun eserleri D nya Edebiyat i in b y k bir hazine bizim i inse ok zel bir arma and r AliNam k 18 Nisan 2019 Trabzon Demirciler ar s Cinayeti san yorum ki 2016 n n beni en ok zorlayan kitab oldu Youtube da kendimce 2016 n n enlerini belirlerken b yle d nm t m hala da ayn fikirdeyim Sebeplerine gelince Ya ar Kemal in u suz bucaks z kaleminde Adana topraklar ve ukurova her h cresine kadar can buluyor Benim bu g ne kadar okudu um kitaplar aras nda bundan daha detayl do a ve ortam tasvirlerine sahip ba ka bir kitap var m yd bilmem Neredeyse 2 ay gibi bir s rede okuyabildim galiba Nacizane nerim Ya ar Kemal edebiyat ile ok a ha r ne ir olduktan sonra ba lan lmas y n nde olacak Dilde zorlay c bir durum olmamakla beraber. Dığı Akçasazın Ağaları ikili seri romanlarından ilkidir. Demirciler Çarşısı CinayetiBu bahsetti im son derece detayl tasvirler nedeniyle bolca sab r ve dikkat da lmadan ay rabilece iniz zamanlar istiyor nk kitap sizden Son olarak da o herkese tan d k gelecek belki Demirciler ar s Cinayeti nde yer ald n bilmeden pasaj buraya al nt lamak isterimBindiler de ektiler gittiler o iyi insanlar o d nya g zeli atlara O yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren gibi atlara bindiler de ba lar n al p gittiler Bir daha bir daha hi gelmeyecekler Hi hi hi Demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen Bin iyiyi bir k t ye kul eden O g zel insanlar o g zel atlara binip ekip gittiler te hepimizin kula nda var olan bu c mle bu kitaptan te bu kitap bu c mleyle ba l "yorne zaman ya ar kemal okusam kendisine tekrar "zaman Ya ar Kemal okusam kendisine tekrar oluyorum Bu kadar b y k bir hayal g c bu kadar derin bir edebi dehayla ayn insanda nas l bulu uyor Hikaye u ki aile var Anavarza da Dervi Bey in ailesi Sar o ullar ve Mustafa Bey in ailesi AkyollularBu var Anavarza da Dervi Bey in ailesi Sar o ullar ve Mustafa Bey in ailesi AkyollularBu b y k ve k kl aile uzun y llard r kavgal lar Ve bir kan davas s r p gidiyor aralar nda Kitap Dervi Bey in adam K rt Mahmut un Akyollu Mustafa Bey in karde i Murtaza Bey i ld rmesiyle ba l yorVe tabi birde le kargalar var Bu iki k kl ailenin karde karde ya ay p sefa s rmek varken kavga etmelerini f rsat bile le kargalar Kitaptaki mesajda bana kal rsa bu D manl k etmek iki tarafada ayn anda kaybettiriyor Etraftaki sonradan g rme a alar bu iki Bey i topraklar ndan defetmek ve mallar na m lklerine konmak i in ellerinden gelen her eyi yap yorlar Hatta devletin yozla m komutanlar n savc lar n hakimlerini de i in i ine dahil ederek lk bak ta ilkelce birbirleriyle kavga eden ve kan davas g den bu iki ailenin savunulacak bir taraf yokmu gibi geliyor Ancak Ya ar Kemal bizi al yor eviriyor eviriyor ve bu iki aileyide sevdiriyor Bizi onlar n yaln zca birer kader kurban oldu una inand r yor Evet asl da sad olmak hata yapmak affedilmez Seri olmasına karşın kendi içinde bir bütünlük oluştura.


10 thoughts on “Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

 1. says: Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

  Yaşar Kemal ↠ 2 Summary Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Yaşar Kemal'in ustalık dönemi eseri bazı yerleri nefes almadan yazmış sanki okurken nefes almadan okuyorsunuz aşırı destansı dili u

 2. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

  Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Free download Demirciler Çarşısı Cinayeti O güzel insanlar o güzel atlara binip çekip gittilerİşte hepimizin kulağında var olan bu cümle bu kitaptan İşte bu kitap bu cümleyle başlıyorNe zaman Yaşar Kemal okusam kendisine tekrar hayran oluyorum Bu kadar büyüüüük bir hayal gücü bu kadar derin bir edebi dehayla aynı insanda nasıl buluşuyor? Hikaye şu

 3. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

  Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Kelimeleri cümlelere nakış gibi işlemiş Yaşar Kemal Nefes almadan okunan paragraflar okuyup geçemediğin şöyle bir düşündüren cümleler Nefis bir eser

 4. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

  Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Demirciler Çarşısı Cinayeti sanıyorum ki 2016'nın beni en çok zorlayan kitabı oldu Youtube'da kendimce 2016'nın enlerini belirlerken böyle düşünmüştüm hala da aynı fikirdeyim Sebeplerine gelince Yaşar Kemal'in uç

 5. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Free download Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Yaşar Kemal ↠ 2 Summary Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Free download Demirciler Çarşısı Cinayeti Tadına doyum olmayan bir edebiyat şöleni Romanın ilk 50 sayfasında Yaşar Kemal'in o alışık olduğumuz dilinden farklı bir dille karşılaştım daha surrealist bir dil Neresi gerçek neresi hayal anlayamadım am

 6. says: Free download Demirciler Çarşısı Cinayeti Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal

  Free download Demirciler Çarşısı Cinayeti Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) iletişim çağı her geçen gün hayatı tek düze bir hale getiriyor Kentler mekânlar duygular şiirler ve metinler birb

 7. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

  Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Anadolu insanı cidden böyle bir tipleme ise sinir bozucu oldukları kadar nefret edilesi karakterlermiş Anadolu'da doğup büyümüş biri olarak böyle insanlara rastladığımı söylemek tanıştığım insanlara haksızlık olur Yaşar Kemal'in fazlaca pesimist bir bakışla baktığını düşünürken yazıldığı dönemin II Dün

 8. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Free download Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Yaşar Kemal ↠ 2 Summary Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) İlk başta biraz yorucu olsa da sonrası sürükleyiciydiO iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittilerSevgili üstat Yaşar Kemal ve nadide sayıdaki değerli insanlar hep gittilerHepsini saygıyla anıyorum

 9. says: Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir)

  Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Erkeğin yakışıklısı dünyadaki en güzel yaratıktırDünyada bir arap atının tayı güzel olurbir de erkeğin yakışıklısı

 10. says: Summary ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) Yaşar Kemal ↠ 2 Summary

  Demirciler Çarşısı Cinayeti (İndir) bindiler de çektiler gittiler o iyi insanlar o dünya güzeli atlarao yiğitler o her birisi kaplan örneği şahinler o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *